သီလရွင္၀တ္ေယာဂီမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီမ်ား ဆြမ္းစားစဥ္