သီလရွင္၀တ္ေယာဂီမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီ တရားထုိင္ဓါတ္ပုံမ်ား