ပါရမီေျမာက္တဲ့
      အျမတ္စားကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ -
      ပစၥဳပၸန္မွာ ‘အမ်ားအက်ဳိး’ ကုိ ဦးတည္ရမယ္။
      သံသရာမွာ ‘ေဗာဓိဥာဏ္’ အတြက္ျဖစ္ရမယ္။
      ‘ကရုဏာ’ ေရာ၊ ‘ပညာ’ ေရာ ပါရမယ္။

      ‘ငါ’ ေကာင္းစားေရးအတြက္
      ဦးတည္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူး။
      ‘ဒိ႒ိ၊ တဏွာ’ ကုိပယ္ျပီးေတာ့
      ‘သတိ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ‘သဒၶါ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။

 

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္

 

 

ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ေသာႀကာေန ့(05-07-2013) တြင္ Marina South Pier သုိ ့ မနက္ ၉း၃၀ အေရာက္ လာေရာက္ႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Marina Bay MRT တြင္ မနက္ ၈း၃၀မွ ၉း၀၀ အထိ ကုိလွမ်ိဳးႏုိင္ (97129244)၊ ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး (91197361)၊ ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္ (91715156) တုိ ့မွ ေစာင့္ျပီး ကားစီးရန္ လမ္းျပေပးပါမည္။
အဆင္ေျပလွ်င္ MRT မွ MSP သုိ ့ ကားႀကိဳေပးရန္ စီစဥ္ေပးပါမည္။

ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရလြယ္ကူရန္ မိမိတုိ ့အိမ္တြင္ Printer သယ္သည့္ trolleyေလးမ်ား ရွိပါက ယူေဆာင္လာပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

၀၅-၀၇-၂၀၁၃ (ေသာႀကာေန ့တရက္ သာ လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ညေန ၅း၄၅ တြင္ အျပန္ သေဘၤာရွိပါသည္။ အခေႀကးေငြေပးရန္ မလုိပါ။ အကယ္၍ အခေႀကးေငြ ေတာင္းခံပါက Manager Mr Ryden ႏွင့္ ညိွႏွိဳင္းျပီးေႀကာင္း အဖြဲ ့လုိက္ အားလုံးအတြက္ ရွင္းျပီးျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာနုိင္ပါသည္။

 

တရားစခန္း ကာလအတြင္း ကုသုိလ္ယူေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္ႀကပါရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ (၉)ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ကာလအတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရက္မ်ား (weekday ၇က္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) weekday အပါအ၀င္ တျခား weekend ရက္မ်ား) တြင္ လုပ္အားေပး ႏုိင္သူမ်ား အမည္၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္ မည့္ ဖုံးနံပါတ္၊ အီးေမးလ္ လုပ္အားေပးႏုိင္သည့္ရက္ (မ်ား) စသည့္တုိ ့ကုိ  

ေဇာ္မုိးစံ (91714350)၊
မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ ( 98446120 -not available from 06 to 15/07/2013)၊
ဦးေက်ာ္လြင္ ( Dhamma Download 97365034)
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး (91197361) ၊
ကုိတုိးႀကြယ္ေအာင္ (98468254)
ကုိမိ်ဳး၀င္းရီ (92316664)၊

တုိ ့သုိ ့SMS ပုိ ့ျပီးျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပပါ နံပါတ္မ်ားသုိ ့ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ zawmoesan@yahoo.com.sg  သုိ ့ email ပုိ ့ျပီးျဖစ္ေစ စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။   

Day 1 (၀၅-၀၇-၂၀၁၃- ေသာႀကာေန ့)
Day 4 (၀၈-၀၇-၂၀၁၃- တနလၤာေန ့)
Day 5 (၀၉-၀၇-၂၀၁၃- အဂၤါေန ့)
Day 6 (၁၀-၀၇-၂၀၁၃- ဗုဒၶဟူးေန ့)
Day 7 (၁၁-၀၇-၂၀၁၃- ႀကာသာပေတးေန ့)
Day 8 (၁၂-၀၇-၂၀၁၃- ေသာႀကာေန ့)

ဥပမာ Day 1၊ Day 2၊ Day 3 ႏွင့္ Day 4 တြင္လုပ္အာေပးႏုိင္ပါက "I am available to volunteer on Day 1, 2, 3 & 4 ( your name)" ဟု SMS ပုိ ့ႏုိင္ပါသည္။ အဖြဲ ့လုိက္ လုပ္အားေပးလုိပါက ( Your name + no of your friends) ဟု text message တြင္ ထည့္္ေရးျပီးေပးပုိ ့ႏုိင္ပါသည္။

 Day 2, Day 3 ႏွင့္ Day 9, Day 10 စေသာ (Weekend) မ်ားတြင္ ကူညီႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းေပးရန္မလုိပဲ လာေရာက္ ကူညီႏုိင္ ႀကပါသည္။ 

(Day 1 သည္ ေနာက္တရက္တြင္ တရားစခန္း စႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ လူ၂၀၀ ခန္ ့ အတြက္ ၉ရက္စာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ သယ္ယူ၍ ပစၥည္းမ်ားေနရာခ်ျခင္း လုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ လုပ္အားေပး လူအင္အား အမ်ားဆုံးလုိအပ္ေသာ ေန ့ျဖစ္ပါသည္။)

(Day 4, 5, 6, 7 & 8) ဒုတိယ လုပ္အားေပး အလုိအပ္ဆုံးရက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။)

Day 1, 4, 5, 6, 7 & 8 မ်ားတြင္ ၁ရက္ ႏွင့္အထက္ လုပ္အားႏုိင္မည့္သူမ်ား လူအင္အားမွန္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္အားေပးလုိသူမ်ား စာရင္းေပးႀကရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ (၉)ရက္တရားစခန္း ကာလအတြင္း လုပ္အားေပးမည့္သူမ်ားစာရင္း

 

 

အမည္

လုပ္အားေပးႏုိင္မည့္ရက္မ်ား


စုစု
ေပါင္း

 5/7
Fri

 6/7
Sat

 7/7
Sun

8/7
Mon

9/7
Tue

10/7
Wed

11/7
Thu

12/7
Fri

13/7
Sat

14/7
Sun
    Day
1*
Day
2
Day
3
Day
4*
Day
5*
Day
6*
Day
7*
Day
8*
Day
9
Day
10
 

ကုိမင္းဇင္ဦး
(91994994)

10

မေက်ာ့ေက်ာ့
ခုိင္
(98446120)

 

 

 

7

ဗလႀကီး

10

ေဇာ္မုိးစံ

10

မသန္းသန္းေဌး

10
မထုိက္ေ၀လင္း
81479971
  √

       

6

မခင္ဆန္းသစ္
91445924

 

 

 

7
မဇာျခည္သန္း
ထြန္း
96807081

 

 

 

 

 

5
မမ်ိဳးနီနီေက်ာ္

 

 

7
၁၀ မဥမၼာစံ

10
၁၁ ကုိရဲ၀င္းေဇာ္

                   
၁၂ ကုိုတိုးႀကြယ္
ေအာင္
(98468254)

10
၁၃

မသဇင္္ထုိက္
(98560989)

 

 

 

 

 

5
၁၄ ကုိမ်ိဳး၀င္းရီ
(98560989)

 

 

 

 

6
၁၅ မရည္မြန္
(96389041)

 

 

 

 

6
၁၆ ဦးေအာင္စုိး
(91595545)
                     
၁၇ ကုိလွမ်ိဳးႏုိင္
(97129244)

       

6
၁၈ ကုိဇာနည္မြန္
(9423 8370)

         

 
၁၉ မထက္ထက္ႏုိင္
(94889752)

10
၂၀ ကုိဇင္ေအာင္
(94574531)

                   
၂၁ ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(91715156)

 

 

 

 
     

7
၂၂ မေအးဇာလီ
(82388042)

 

 

 

 

 
     

6
၂၃ မျမတ္စုလွိဳင္
(81439201)

 
   

 

 

 

6
၂၄ မဇာျခည္ျမျမစုိး
(93660314)

 
           

 

3
၂၅ မခင္္ေလးႏြယ္
(91878372)

 
           

 

3
၂၆ မေနာ္ဇာဦး
(83821580)

 

 
       

6
၂၇ ကုိေအာင္ျပည့္
စုံေအး

 

 
       

6
၂၈ မဇင္မာ၀င္းေဆြ
(90260350)

 
           

 

3
၂၉ မစႏၵာ
(84699622)

 

 

 
     

8
၃၀ မျမတ္နန္းေအး
 

 

 
               
၃၁ ကုိေက်ာ္ေအာင္

10
၃၂ ကုိတင္ထြန္း
ေအာင္
+ 1
(86992472)

10
၃၃ မနီနီေအာင္
(91830459)
 

       

5
၃၄ ေဒၚျမသက္ႏွင္း
( 83183280)
         

       
၃၅ မတင္တင္ခုိင္
(81890115)
                     
၃၆ မယဥ္မင္းသြယ္
(92991333)
 
   

           
၃၇ မအိႀကည္ဇင္

                   
၃၈ မဇင္မ်ိဳးေဌး
(90466445)

                   
၃၉ မေရႊဇင္ဦး
(90677747)

10
၄၀ ကုိလင္း(82000717)

                   
၄၁ မျမင့္ျမင့္
(92775681)

               
                         

 ( အခ်ိုဳ ့စာရင္းတြင္ မပါ၍ အေႀကာင္းလာသူတခ်ိဳ ့ရွိပါသည္။ တျခားစီစဥ္ရန္ ကိစၥမ်ား မ်ားလြန္းသျဖင့္ Update မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတုိင္း ပူးေပါင္းျပီး ေ၀ယ်၀စၥ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ႀကပါသည္။)

အထူးသျဖင့္ ၅-၀၇-၂၀၁၃ (ေသာႀကာေန ့) တရားစခန္းအတြက္ ျပင္ဆင္မည့္ေန ့တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး လုပ္အားေပး အေျမာက္အျမားလုိအပ္ပါသည္။ Saint John's Island ဘက္ ဆိပ္ကမ္းမွ တရားစခန္းက်င္းပမည့္ ကုန္းေပၚသုိ ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ယူႀကပါမည္။
ညေနဘက္တြင္ ႀကြေရာက္လာမည့္ ဆရာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ ေနာက္တရက္ ေယာဂီမ်ား ေရာက္လာခ်ိန္တြင္   အဆင္သင့္ေနႏုိင္ရန္ အေဆာင္ ၆ခုကိုျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ တရားေဟာခန္းမ၊ ဆြမ္းစား ေဆာင္၊ သံဃာမ်ားသတင္းသုံးရန္ ေနာက္တေန ့အတြက္ ဆြမ္းကိစၥမ်ား အခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္ႀကပါမည္။

ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ စာရင္းေပးထားသူအားလုံး ၀၅-၀၇-၂၀၁၃ (ေသာႀကာ) ေန ့တြင္ မိမိတုိ ့ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား စာရင္းမေပးပဲလည္း ေခၚယူ လာႏုိင္ ပါသည္။

(ေအာက္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားကုိ ႀကည့္ႏုိင္ပါသည္။)

တရားစခန္းအတြက္ အေဆာင္မ်ား ေနရာခ်ထားမႈျပေျမပုံကုိ ႀကည့္ရန္ ေအာက္ဘက္ရွိလင့္ကုိ Click ပါ။
http://www.myaseintaung.net/tayarsakhan/SJ%20Site%20PlanV2.pdf

Notice for Meeting

အေထြေထြေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ General Meeting

ေန ့ရက္   15-06-2013
အခ်ိန္     7:00 pm
ေနရာ     Arena Country Clubတြင္ လည္းေကာင္း

Agenda:
(၁) ပစၥည္း သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေရး (၀၅-၀၇-၂၀၁၃ မနက္၊ စကၤာပူဘက္)
(၂) ပစၥည္းမ်ား ဆိပ္ကမ္းမွ Camp မ်ားေပၚသုိ ့သယ္ယူရန္
     (၀၅-၀၇-၂၀၁၃ မနက္၊ St John Island ဘက္)
(၃) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘ ရဟန္းမ်ား။ သီလရွင္မ်ား ပုိ ့ေဆာင္ေရး
     (၀၅-၀၇-၂၀၁၃ ညေန)
(၄) ဒုလႅရဟန္းခံ အစီအစဥ္
(၅) သီလရွင္၀တ္ရန္ အစီအစဥ္
(၆) St John's Island Camp ဘက္တြင္ ေနရာခ်ရန္ အစီအစဥ္
(၇) တရားထုိင္ခန္းမႏွစ္ခုအတြက္ ဘုရားစဥ္ျပင္ရန္
(၈) PA system, Audio & Video Recording
(၉) ေယာဂီမ်ားအား MRT ႀကိဳ၍ Marina South Pier သုိ ့ပုိ ့ရန္ အစီအစဥ္ (၀၆-၀၇-၂၀၁၃)
(၁၀) ေန ့စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား


တရားစခန္းမတုိင္မီ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

 ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (ႀကာသာပေတးေန ့) တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

(i) lorry ကားငွားရန္
(ကုိခ်မ္းမင္း၊ ေဇာ္မုိးစံ)

(ii) တရားထုိင္ Cushion မ်ား ႀကိဳတင္သယ္ယူ့ထားရန္၊ (ခ်မ္းေျမ့၊ SMC၊ ကုိမ်ိဳး၀င္းရီအိမ္)

(iii) ၀ယ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ငွားထားေသာ ပစၥည္းမ်ား သယ္ထားရန္။

 

၀၅-၀၇-၂၀၁၃ (ေသာႀကာေန ့) တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား
(ေဇာ္မုိးစံ၊ ကုိရဲထြ႗္၊ ကုိတင့္လြင္၊ ကုိဇင္ေအာင္) 

(i) ၀ယ္ထားျပီးပစၥည္းမ်ား၊ မွာထားသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ငွားထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား  သယ္ရန္
 (မနက္ ၉း၀၀ နာရီ Marina South Pier အေရာက္)
(ii) ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ျပင္မည့္ အဖြဲ ့ႏွင့္  ဆရာေတာ္အခန္း ျပင္မည့္အဖြဲ ့ ႀကိဳသြားႏုိင္က ႀကိဳတင္သြားႏွင့္ရန္
(iii) Rental Lorry ကားျပန္ပုိ ့ရန္
(iv) St. John's Island ဆိပ္ကမ္းမွ ပစၥည္းမ်ားကုိ Block 8 သုိ ့အရင္သယ္ရန္။   

(၁) ဒုုလႅဘရဟန္းမ်ားအတြက္တာ၀န္ခံ။
(ကုိမ်ိဳး၀င္းရီ၊ ကုိေအာင္ျပည့္စုံေး)

(၂) သီလရွင္အတြက္တာ၀န္ခံ။
(မဇင္ဇင္ခုိင္)

(၃) SJ Island Management
(ေဇာ္မုိးစံ
၊ သစ္သစ္၊ ထက္ထက္ႏုိင္)

(i)  Check-in လုပ္ရန္ ( Camp 2, 3, 4)

(ii) အိပ္ရာခင္းမ်ား၊ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ာ၊ ေစာင္မ်ားကုိ စာရင္းႏွင့္ စစ္ျပီးယူရန္ ( Camp 2, 3, 4)

(iii) မီးဖုိေခ်ာင္ သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ စာရင္းႏွင့္ စစ္ျပီးယူရန္ ( Camp 2, 3, 4)

(iv) Check-in လုပ္ရန္ ( Camp 5)

(v) အိပ္ရာခင္းမ်ား၊ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ာ၊ ေစာင္မ်ားကုိ စာရင္းႏွင့္ စစ္ျပီးယူရန္ ( Camp 5)

(vi) မီးဖုိေခ်ာင္ သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ စာရင္းႏွင့္ စစ္ျပီးယူရန္ (( Camp 5)

 

(၄) ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားအတြက္ အိပ္ေဆာင္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ (Blk 14-1 )(ကုိတုိးႀကြယ္ေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ ့)

(i) ဆရာေတာ္ႀကီးအတြက္ အခန္းျပင္ရန္ (လုိက္ကာျဖင့္)   
(ii) စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္၊ အိပ္ရာ၊ ေခါင္းအုံး၊ ေစာင္၊ ေဆး၀ါး၊ နာရီ၊ ေရ၊ ဓါတ္ဗူး၊ ဘုရားပုံေတာ္၊ ေရခ်ိဳးခန္းစီးဖိနပ္၊ ဓါတ္မီးစသည့္  လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္


(၅) အမ်ိဳးသားတရားထုိင္ခန္းမျပင္ဆင္ရန္ ( Blk 14-2)   

(i) ေကာ္ေဇာ၊ တရားထုိင္ ကူရွင္၊ တရားပုိ ့ရာတြင္သုံးရန္ Portable Amplifier ဆင္ရန္။
(ii) အခ်က္ေပးေခါက္ရန္အတြက္ ေႀကးစည္ အေသး တပ္ရန္


(၆) အမ်ိဳးသမီး တရားထုိင္ခန္းမတြင္ ဘုရားစင္ျပင္စင္ရန္ ( Blk 12)
(မေအးဇာလီႏွင့္ အဖြဲ ့)

(i) ဘုရားဆင္းတု၊ ဘုရားပန္းအုိး၊ ဘုရားပန္း၊ ဘုရားမီး၊ ဆီမီး၊ ဘုရားစင္ျပဳလုပ္ရန္ စားပြဲ စသည္တုိ ့ စီစဥ္ရန္ 

(၇) အမ်ိဳးသားတရားထုိင္ခန္းမမ်ားတြင္ ဘုရားစင္ျပင္စင္ရန္ ( Blk 14-2)
(မေအးဇာလီႏွင့္ အဖြဲ ့)

(i) ဘုရားဆင္းတု၊ ဘုရားပန္းအုိး၊ ဘုရားပန္း၊ ဘုရားမီး၊ ဆီမီး၊ ဘုရားစင္ျပဳလုပ္ရန္ စားပြဲ စသည္တုိ ့ စီစဥ္ရန္
 

(၈) လက္ေထာက္ဆရာေတာ္မ်ား အိပ္ေဆာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ( Blk 15-1)
(ကုိတုိးႀကြယ္ေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ ့)

(i) လုိက္ကာျဖင့္ အခန္းဖြဲ ့ရန္
(ii) အဆင္ေျပသလုိ အိပ္ရာ၊ ေခါင္းအုံး၊ ေစာင္၊ ေဆး၀ါး၊ နာရီ၊ ဓါတ္ဗူး၊ ဘုရားပုံေတာ္၊ ေရခ်ိဳးခန္းစီးဖိနပ္၊ ဓါတ္မီးစသည့္ု  လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္
 

(၉) အမ်ိဳးသားအိပ္ေဆာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ( Blk 15-2)  
(ေဇာ္မုိးစံ၊ ကုိလွမ်ိဳးႏုိင္)

(i) ေယာဂီဦးေရအေပၚမူတည္ျပီး ပုိေသာ ကုတင္မ်ားကုိ အျခားလုိအပ္ေသာ အေဆာင္မ်ားသုိ ့ေရႊ ့ရန္

(ii) စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကပ္ရန္

(iii) တုိင္ကပ္နာရီတပ္ရန္

(iv) အ၀တ္ေလ်ွာ္ရန္အတြက္ ေရပုံးမ်ား ခ်ေပးထားရန္

(v) အေဆာင္ ဆိုင္းဘုတ္ တပ္ရန္

 

(၁၀) အမ်ိဳးသမီးအိပ္ေဆာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ( Blk 5, 6, 9 &11)
(ေဇာ္မုိးစံ၊ ကုိလွမ်ဳိးႏုိင္)

(i) ေယာဂီဦးေရအေပၚမူတည္ျပီး ပုိေသာ ကုတင္မ်ားကုိ အျခားလုိအပ္ေသာ အေဆာင္မ်ားသုိ ့ေရႊ ့ရန္

(ii) စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကပ္ရန္

(iii) တုိင္ကပ္နာရီတပ္ရန္

(iv) အ၀တ္ေလ်ွာ္ရန္အတြက္ ေရပုံးမ်ား ခ်ေပးထားရန္

(v) အေဆာင္ ဆိုင္းဘုတ္ တပ္ရန္
 

(၁၁) တရားေဟာခန္းမ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတရားထုိင္ခန္းမ ျပင္ဆင္ရန္ ( Blk 12)
(ကုိေက်ာ္လြင္၊ ေဇာ္မုိးစံ)

(i) တရားေဟာရန္အတြက္ PA System ဆင္ရန္

(ii) တရားေဟာပုလႅင္ႏွင့္ Stage ျပင္္ရန္။

(iii) Video recording, Sound recording, Live webcast အတြက္ ျပင္ရန္

(iv) ေကာ္ေဇာခင္းရန္

(v) တရားထုိင္ ကူရွင္ေနရာခ်ရန္။ ေယာဂီ နံပါတ္မ်ားကပ္ရန္                         

(vi) Row Column မ်ား Label တပ္ရန္

(vii) သာသနာ့ အလံငယ္မ်ား တပ္ရန္  

(viii) အလွဴရွင္စာရင္းမ်ား၊ ေႀကာ္ျငာမ်ား၊ ကပ္ရန္   

(ix) တရားထုိင္ အခ်ိန္စာရင္းကပ္ရန္                          

(x) တုိင္ကပ္နာရီကပ္ရန္  

(xi) စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လုိက္နာရန္မ်ား လမ္းညႊန္မ်ား ကပ္ရန္။ ( Assign the locations with site plan view)    
 

(၁၂)အမ်ိဳးသမီးေရခ်ဳိးခန္းမ်ားတြင္ လုိက္ကာ ကာရန္။
(ေဒၚျမသက္ႏွင္းႏွင့္ အဖြဲ ့)

(i)  ႀကိဳတင္၀ယ္ယူထားျပီး လုိက္ကာမ်ား တပ္ဆင္ရန္

 

(၁၃) ဆြမ္းစားေဆာင္ျပင္ရန္ ( Blk 8, ) ( Blk 7 KIV)

(i) အမ်ိဳးသား၊ အမိ်ဳးသမီး ေနာက္ဆုံးေယာဂီ အေရအတြက္ေပၚမူတည္ျပီး ေနရာခ်ရန္၊
(ZMS will confirm the no of Yogis.)
(ii) လုိအပ္လ်ွင္ Blk 7 တြင္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေယာဂီမ်ား အတြက္ ဆြမ္းေကြ်းရန္ စီစဥ္မည္။(iii) စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္လုိလွ်င္ Camp 5 မွ ယူႏုိင္သည္။
(iv) Buffet ေကြ်းဖုိ ့ စီစဥ္ရန္။
(v) ဆရာေတာ္၏ ဆြမ္းစားဆင္ျခင္တရားေတာ္ဖြင့္ဖုိ ့ စီစဥ္ရန္

 

(၁၄)  လမ္းညႊန္မ်ားကပ္ရန္  

(i) ဆိပ္ကမ္းမွ တရားစခန္းရွိရာ Camp မ်ားသုိ ့လာရာ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား  တြင္ အလြယ္တကူ တရားစခန္းရွိရာသုိ ့ လာႏုိင္ရန္ လမ္းညြန္မ်ား ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ကပ္ရန္။                
(ii) အိမ္သာမ်ား ( အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး)               
(iii) အမ်ိဳးသား။ အမ်ိဳးသမီး၊ တရားထုိင္ခန္းမ၊ အိပ္ေဆာင္၊ ဆြမ္းစားေဆာင္

 
(၁၅) အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကပ္ရန္

(i) website တြင္ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴရွင္ စာရင္းမ်ားကို ကပ္ရန္။
(ii) စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လုိက္နာရန္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကပ္ရန္။ ( Assign the locations with site plan view)  
 

(၁၆) ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္တြင္ (Kitchen) တြင္ျပင္ဆင္ရန္ (Blk 7A) 
(ကုိမင္းဇင္ဦး၊ မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္၊ မသန္းသန္းေဌး။ မထက္ထက္ႏုိင္)

(i) ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေန ့လည္စာ၊ ညေနစာ စီစဥ္ရန္။  
(ii) ဟင္းခ်က္စရာမ်ား၊ အသား၊ ငါးမ်ား၊ အသီးအႏွံမ်ား အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ သိမ္းဆည္းရန္(လုိအပ္ပါက Blk 13 ႏွင့္ Camp 5 ရွိ Fridge မ်ားတြင္ ထားႏုိင္သည္။)
(iii) ပစၥည္းမ်ားေနရာခ်ရန္                    
(iv) ေသာက္ေရႀကိဳရန္                                              
(v) တုိင္ကပ္နာရီကပ္ရန္     
  

(၁၂) တရားစခန္းတခုလုံးအတြက္ ေသာက္ေရစီစဥ္ရန္

 

(၁၃) ေရအိမ္မ်ားတြင္ တစ္ရွဴး အလုံအေလာက္ထားရန္

 

၀၆-၀၇-၂၀၁၃ (စေနေန ့) တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

 (i) ေယာဂီမ်ားကုိ နီးစပ္ရာ MRT မ်ားမွာ ကားႏွင့္ႀကိဳရန္

(ii) Marina South Pier ဆိပ္ကမ္းမွာႀကိဳရန္   

(ii) ေယာဂီမ်ား  ႀကဳိပုိ ့ကားႏွင့္ MRT ၄ခုမွာ ကားထြက္ ( မနက္ ၇း၀၀ တိတိတြင္ ကားမ်ားထြက္ရန္)  

(iv) Badge မ်ားထုတ္ေပးရန္    

(vi) အုပ္စုတစုကုိ တစ္ေယာက္တာ၀န္ယူရန္   

(vii) Blk No ကုိ Signboard လုပ္ျပီး ျမင္သာေအာင္ကုိင္ထားရန္

(viii) ကုိယ့္လူ ကုိယ္စစ္ရန္   ( မနက္ ၇း၂၀ မွ မနက္ ၇း၄၅ )

(ix) Marina South Pier မွ သေဘၤာထြက္ ( မနက္ ၈း၀၀ နာရီတိတိ)

(x) ေယာဂီမ်ားကုိ SJ Jetty မွာႀကိဳရန္        

(xi) အသက္ႀကီးသူမ်ားကုိ ဦးစားေပး ပစၥည္းကူသယ္ေပးရန္              

(xii) လမ္းညြန္မ်ား ေနရာျပေပးႀကရန္   

(xiii) Short Briefing & Orientation အတြက္ Basketball ကြင္းမွာ လူစုရန္              

(xiv) အေဆာင္မႈးမ်ား Handphone သိမ္းရန္(စည္းကမ္းခ်က္ လက္မွတ္ထုိးစာရြက္ ျပန္သိမ္းရန္) 

 

ေန ့စဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား ( ၀၆-၀၇-၂၀၁၃ မွ ၁၄-၀၆-၂၀၁၃ ထိ)

အေထြေထြ

(i) လုံျခဳံေရးတာ၀န္ခံ/ ႀကိဳဆုိေရးႏွင့္ေနရာခ်ထားေရး

(ii) အိပ္ရာထ အခ်က္ေပး ေခါက္ရန္

(iii) တရားထုိင္ တရားပြဲ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ ၁၅ မိနစ္ႀကိဳတင္အခ်က္ေပးေခါက္ရန္။

(iv) part time တရားလာထုိင္သူမ်ားအား ေနရာခ်ေပးရန္

(v) part time မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စီစဥ္ေပးရန္

(vi) စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ဖတ္ရႈေစျပီး လက္မွတ္ထုိးေစရန္ ။ ၀င္ထြက္ခ်ိန္ အေႀကာင္းႀကားရန္

(vii) IC copy ေတာင္းရန္ ( St John's Island Management)

(viii) Log book တြင္ ေန ့စဥ္ ဧည့္သည္ အ၀င္အထြက္ အားလုံး စာရင္းမွတ္ရန္

(ix) ေသာက္ေရျဖည့္ရန္

(x) တရားပြဲမ်ားတြင္ အသံဖမ္းရန္ (Audio recording)

(xi) တရားပြဲမ်ားတြင္ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးရန္ (Video recording)

(xii) P.A system ကုိင္တြယ္ရန္

(xiii) အခါအားေလ်ာ္စြာ သင့္ေတာ္သလုိ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးရန္။

 

ေန ့စဥ္အစားအေသာက္အစီအစဥ္တာ၀န္ခံ

Overall In-charge
(ကုိမင္းဇင္ဦး၊
မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္၊ ေဒၚသိဂႌ )

(i) ထမင္းခ်က္ရန္

(ii) အာရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန ့ဆြမ္းမ်ားအတြက္ ထမင္းပြဲမ်ား၊ ဟင္းပြဲမ်ား ျပင္ရန္

(iii) သစ္သီးျပင္ရန္

(iv) ေကာ္ဖီ၊ မုိင္လုိ ေဖ်ာ္ရန္

(v) ေသာက္ေရႀကိဳရန္ႏွင့္ ေသာက္ေရ ျဖည့္ရန္၊ ေရဗူးမ်ား လုိအပ္သလုိျဖည့္ေပးရန္

(vi) ဆြမ္းစားခ်ိန္အတြက္ အမွဳိက္အိပ္မ်ားျပင္ရန္၊ အမိွဳက္မ်ား သပ္ရပ္စြာ သိမ္းရန္

(vii) မနက္ပုိင္း အေအးဗူးမ်ားကုိ Freezer ထဲထည့္ရန္ႏွင့္ ညေနပုိင္း ေယာဂီမ်ား သုံးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခ်ေပးရန္

(viii) ညေန ေဖ်ာ္ရည္စီစဥ္ရန္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားကုိ ကပ္ဖုိ ့စီစဥ္ရန္၊

 

ကပၸိယ (၁+၁)
Overall In-charge
(ကုိထင္ေက်ာ္)

(i) ဆရာေတာ္မ်ား လုိအပ္သည္မ်ားကုိစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ သကၤန္းမ်ားေလွ်ာ္ရန္၊
့(ii)
သံဃာမ်ားအခန္း သန္ ့ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္
(iii) ေရေႏြး၊ ေရ စသည္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ျဖည့္စည္းေပးရန္
(iv) ကုဋိမ်ားတြင္ တစ္ရႈး၊ ဆပ္ျပာ စသည္မ်ား
လုိအပ္သလုိ ျဖည့္စည္းေပးရန္
(v) သံဃာမ်ား ေနရာထုိင္ခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ စီစဥ္ရန္
(vi) တရားပြဲမ်ား၊ ဆြမ္းစားခ်ိန္မ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ရန္
(vii) ၀တ္ျပဳဖုိ ့ ဆရာေတာ္ဘုရားကုိ ေလွ်ာက္ရန္
(viii) ညေန ေဖ်ာ္ရည္ကပ္ရန္၊

 

သန္ ့ရွင္းေရး (၁+၄)

Male Overall In-charge

Female Overall In-charge (မထက္ထက္ႏုိင္၊ မသန္းသန္းေဌး)

(i) ေရအိမ္သုံး တစ္ရူးမ်ား မႀကာမႀကာစစ္ျပီး၊ ျဖည့္ရန္

(ii) အမ်ဳိးသမီး ေယာဂီအခန္းမ်ား၊ ေရအိမ္မ်ား သန္ ့ရွင္းေရး

(iii) အမ်ဳိးသား ေယာဂီအခန္းမ်ား၊ ေရအိမ္မ်ား သန္ ့ရွင္းေရး

 

က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံ
(မဥမၼာစံ)  
 

စည္းကမ္းထိမ္းေရးတာ၀န္ခံ

 

ေနာက္ဆုံးေန ့ (၁၄-၀၇-၂၀၁၃) စခန္းသိမ္းပြဲ တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္္မ်ား

(၁၃-၀၇-၂၀၁၃ ညေန တြင္ Meeting ေခၚယူ၍ ၀ုိင္း၀န္း ေဆြးေႏြးႀကရန္)

 

( အခါအားေလ်ာ္စြာ လုိအပ္သလုိ Update လုပ္ပါမည္။)